18 december 2020

Dokumentera vårdinsatserna – grunden för evidens

"Personalen får ägna sin värdefulla omvårdnadstid åt att behandla trycksår istället för mer värdeskapande arbete"

Trycksår orsakar stort lidande för den vårdtagare som drabbas och något som varje vårdenhet strävar efter att minimera. För att lyckas krävs inte bara att man upptäcker och förebygger trycksår, utan också att man dokumenterar vad man gör. Dokumentationen är kritisk för det trycksårsförebyggande arbetet.

  – Utan dokumentation blir det svårt att utvärdera sina insatser, att bedöma vilka åtgärder som fungerar och för vem, säger Kristina Hallström, Clinical Affairs Manager på Care of Sweden.

Allt vårdarbetet ska ske med vårdtagarens personliga behov i centrum och i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett arbete där vetenskapen kommer från aktuell forskning och den kliniska erfarenheten från vad som visat sig fungera.

  – I grunden vet vi vad vi bör göra för att förebygga trycksår, men i den praktiska stressiga vardagen är det lätt att missa. Vilket i sin tur leder till att personalen får ägna sin värdefulla omvårdnadstid åt att behandla trycksår istället för mer värdeskapande arbete, säger Kristina Hallström.

Hur vet vi då att vi jobbar evidensbaserat? Jo, genom att följa kliniska riktlinjer och dokumentera omvårdnadsinsatser. När det gäller trycksårsförebyggande arbete måste insatserna anpassas och sättas in på individnivå och sedan utvärderas på gruppnivå. På så sätt skapas en vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  – Att jobba med klinisk evidens är att följa klinisk praxis och på ett strukturerat sätt utvärdera vad som fungerat och vad som inte fungerat, säger Kristina.

Genom att systematiskt dokumentera och utvärdera omvårdnadsinsatser, i detta fall det trycksårsförebyggande arbetet, skapas evidens. Att skapa evidens är ett gemensamt ansvar. Det är ett arbete som sker i samverkan mellan forskning, vården och företag som utvecklar och tillverkar produkter.

  – Det finns mycket kvar att ta reda på, men en sak är vi alla överens om, att det är mycket billigare att förebygga trycksår än att behandla, säger Kristina Hallström.

Läs mer: