Förebyggande principer

Att förebygga trycksår är lönsamt

Nästan en av tio vårdskador utgörs av trycksår, vilket orsakar både stort lidande för den drabbade och förlängd vårdtid. Beräkningar från Socialstyrelsen visar att trycksår leder till en förlängd vårdtid på omkring 50 000 dagar per år inom sluten sjukhusvård i Sverige. Det innebär en kostnad på ungefär 450 miljoner kronor varje år, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala kostnaden för sluten somatisk vård.

Det är viktigt att belysa att en betydande del av de trycksår som uppstår inom hälso- och sjukvården bedöms vara undvikbara och kan förebyggas med hjälp av tidig riskbedömning och riktade åtgärder(1).

Elderly man smiling

Tryckreducering och tryckavlastning

Tillgång till, och användande av, tryckavlastande material är en primär förebyggande åtgärd för att minska risken för utveckling av trycksår. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har pekat ut tillgång till tryckavlastande produkter, såsom madrasser, hälavlastande produkter, sittdynor och positioneringskuddar som en av sju framgångsfaktorer för att förebygga trycksår. Tryckavlastande produkter är ofta, men inte alltid, bestående av skum och/eller luftfyllda celler. Individer med ökad risk för trycksår bör ordineras/förskrivas tryckreducerande eller tryckavlastande produkter (2).

Det finns två begrepp som behöver redas ut och som ligger till grund för principen kring tryckreducering och tryckavlastning, kontaktyta och kontakttryck.

Kontaktyta

Trycksårsförebyggande madrasser fungerar enligt principen att trycket fördelas på en så stor yta som möjligt, utan att individen riskerar att bottna. När kroppens vikt bärs upp av en större yta fördelas också trycket över en större yta. Detta leder till låga topptryck vilket främjar en god tryckfördelning.

Kontakttryck

Kontakttryck är det tryck som uppstår mellan hud och madrass. Kontakttrycket som uppstår är beroende av hur mycket individen väger och hur stor yta av madrassen som belastas. Ett lågt kontakttryck är eftersträvansvärt.

Referenser
(1) Socialstyrelsen, 2018. Attachment 2: Healthcare Costs for Avoidable Pressure Ulcers – An Example Calculation. Retrieved from Socialstyrelsen 2022.
(2) Socialstyrelsen Pressure Ulcers – Success Factors for Prevention (2015) Pressure Ulcers (https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/kr.se) Retrieved 22-06-16.
(3) Gefen, A., Brienza, D. M., Cuddigan, J., Haesler, E., & Kottner, J. (2022). Our Contemporary Understanding of the Aetiology of Pressure Ulcers/Pressure Injuries. International Wound Journal, 19(3), 692–704. https://doi.org/10.1111/iwj.13667
.