Vår värdekedja

En cirkulär värdekedja

Den cirkulära värdekedjan visualiserar hållbarhetsarbetet genom hela vår verksamhet med avstamp i vår vision.

Vår syn på hållbarhet är att vi ska vara medvetna om den påverkan vårt dagliga arbete har på vår natur och miljö, men också vilken påverkan vår verksamhet har på vårt lokala samhälle, medarbetare, leverantör och slutkund.

Vår vision

Care of Sweden har en stark och tydlig vision – att tillsammans med vårdgivare eliminera trycksår. Detta har varit Care of Swedens mål sedan företaget grundades 1999. Ett mål som utmynnat i att utveckla lösningar till och för vården, för att på så sätt möjliggöra en god vård för vårdtagaren. En god vård innebär en förbättrad livskvalitet för den drabbade och även en positiv påverkan på hälsoekonomin.  

Vi är medvetna om att trycksår har varit ett problem under en mycket lång tid som under åren har bidragit till höga kostnader på både samhälls-och individnivå. Framförallt är det också ett problem som bidrar till stort lidande för varje enskild individ som drabbas.   

Att eliminera trycksår är naturligtvis en stor utmaning, och kanske inte heller möjlig att nå till 100 %. Men genom att identifiera personer i riskzonen att utveckla trycksår och sätta in förebyggande åtgärder går det att minska antalet trycksår.(1)

(1) SKR – Sveriges Kommuner och Regioner

Om oss

Utveckling

Sedan Care of Sweden grundades har kunskap varit en grundsten i bolagets utveckling och framgång. Vi har genom åren erhållit kunskap och insikter från hälso-och sjukvård i hela världen och vår samlade kunskap genomsyrar idag bolaget på alla nivåer och betraktas som vår största tillgång. 

För att skapa möjligheter att möta framtidens behov av medicintekniska hjälpmedel satsar vi därför på forskning och utveckling för att skapa och utveckla framtidens lösningar

Vårt arbete med forskning och utveckling bygger på investering i både egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap. Varje år satsar vi en betydande del på olika forsknings-och utvecklingsprojekt. Det kan innefatta allt ifrån kortare projekt inom produkt och processutveckling till större och mer omfattande kliniska forskningsprojekt 

Care of Sweden product development

CuroCell IQ control unit

Leverantörer & transporter

För oss är det av största vikt att våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga. Detta innebär bland annat att vi vet vilka leverantörer vi arbetar med och hur leveranserna sker oss emellanVår ambition är att samarbeta med leverantörer som förespråkar hållbara och ansvarsfulla arbetsförhållanden. Detta för att säkerställa att våra produkter produceras och levereras på ett sätt som är bra för både människa och miljö. 

Kärnverksamhet

Vi ser på vår verksamhet ur ett holistiskt perspektiv, där vi inte bara tillverkar och levererar en produkt, utan även levererar en lösning på ett samhällsproblem. Vår kärnverksamhet grundar sig i tillverkning utav medicintekniska lösningar, där vi själva utvecklar, producerar, marknadsför och distribuerar våra produkter och tjänster. Våra produkter återfinns inom det segment av medicintekniska produkter som används som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår; däribland madrasser, sittdynor och positioneringskuddar. 

Mattress reconditioning

Global sustainability goal 12

Transporter

Vi är medvetna om de negativa konsekvenser som transporten av våra produkter har på miljön och vi är också medvetna om de negativa konsekvenserna som kan uppstå om våra produkter och lösningar inte levereras i tid. Vi jobbar därför ständigt med att utveckla våra leveranssätt och att säkerställa vår leveranssäkerhet.  

Användning

Vi jobbar aktivt med att förlänga livslängden på våra produkter. Denna tanke finns med redan i utvecklingsfasen av våra produkter och även vid utformandet av de tjänster vi erbjuder. Genom att erbjuda service och rekonditionering av våra produkter kan vi förlänga livslängden genom att se till att de kan återanvändas istället för att återvinnas. 

Under våren 2021 har vi även etablerat vårt eftermarknadserbjudande som en del av vårt kunderbjudande. Detta innebär bland annat en etablerad avdelning som aktivt kommer att jobba med att utveckla och underhålla våra tjänster i syfte att förlänga produktens livscykel.

Återvinning och återanvändning

Återvinning och återanvändning blir den naturliga effekten av de val vi gör redan när vi utvecklar våra produkter. Vi är fast beslutna om att jobba för en ökad återvinning och återanvändning vilket i sin tur bidrar till en minskad avfallshantering. 

Läs mer om de globala målen