Trycksårsetiologin

Trycksår / Trycksårsetiologin

Vad är ett trycksår och hur uppstår dem?

Trycksår är en komplikation som orsakar stora problem för den individ som drabbas. Utöver det fysiska, känslomässiga och sociala lidandet som trycksår leder till är trycksår dessutom resurs- och kostnadskrävande för samhället (1)(2).

Trycksår räknas till en av de mest vanligt förekommande vårdskadorna. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010-659) SFS SFS 2021:739 definieras vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Genom systematiskt förbättringsarbete kan en stor andel trycksår förebyggas(3).

Etiologin Vad

Vad är ett trycksår?

Ett trycksår är skada i huden som kan uppstå när huden utsätts för tryck och/eller skjuv och kan vara mycket smärtsam för den som drabbas.

Läs mer

Hur och var uppstår trycksår?

Trycksår kan uppstå på alla delar av kroppen, men hur uppstår trycksår och vilka områden på kroppen är särskilt utsatta?

Trycksårskategorier

Trycksår delas upp i olika kategorier beroende på sårets djup.

Referenser:

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019 
2. Socialstyrelsen, Samlat stöd för patientsäkerhet, 2022 Hämtad 220610 https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/
3. Socialstyrelsen Trycksår -framgångsfaktorer för att förebygga (2015) Trycksår (shttps://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/kr.se) Hämtad 220616