Hygieniskt säker

För ett minskat lidande och stärkt patientsäkerhet

En hel och ren produkt är en förutsättning för att madrassen ska kunna användas som ett hjälpmedel till att minska antalet trycksår. En säker och standardiserad rengöringsprocess är dessutom en viktig del i att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner.¹ Därför är service och rekonditionering inkluderat i vårt hyreserbjudande. Madrassystemen ses över kontinuerligt och kan därmed upprätthålla en god hygienisk standard. Rekonditioneringsprocessen är dessutom validerad via extern laboratorieanalys.

Vårt åtagande att serva och rekonditionera madrasser är utvecklat med syfte att bidra till att vårdpersonalen i större utsträckning kan fokusera på den patientnära omvårdnaden.

Med fokus på omvårdnad

Trycksår är en av de vanligaste orsakerna till så kallade vårdskador i Sverige idag. Vårdskador definieras enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.²

Trycksåren beräknas ge upphov till en förlängd vårdtid på cirka 50 000 dagar per år inom svensk somatisk specialistvård.³ Tillgång till tryckavlastande material har identifierats av SKR som en framgångsfaktor i det preventiva trycksårsarbetet.⁴

Vi vill hjälpa vården att förebygga trycksår och minska onödigt lidande. Vi vill också underlätta vårdpersonalens dagliga arbete. Care of Sweden Rental erbjuder därför en helhetslösning där vi tar hand om leverans, logistik och service  så att du som vårdgivare kan koncentrera dig på det som är viktigt, det vill säga omvårdnaden av patienten.

Hygieniskt säker produkt

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem som leder till extra vårddagar på sjukhus och beräknas kosta 4,4 miljarder kronor om året.⁵ Vårdrelaterade infektioner till följd av trasiga och orena madrasser är undvikbara.

Med vår helhetslösning kan du som kund förlita dig på att den levererade madrassen är i gott skick och har genomgått en rengöringsprocess som överensstämmer med gällande riktlinjer och standarder. Service och rekonditionering är inkluderat i hyreserbjudandet vilket innebär att systemen ses över kontinuerligt och därmed uppfyller god hygienisk standard. Vid hyresavtalets slut skickas produkten tillbaka till vår rekonditionering där madrassen tvättas, desinficeras och genomgår full service innan den skickas ut till nästa hyreskund.

Vår kundtjänst är självklart tillgänglig om du som kund har frågor som rör produkten eller hyresavtalet.

E-mail
info@careofsweden.se

 

En trygg helhetslösning

Genom vårt hyreserbjudande möjliggör vi att din vårdenhet får snabb tillgång till en madrass som är hel och ren. Helhetslösningen inkluderar logistik, lagerhållning och installation av produkten. Vår produktexpertis kompletteras vid installation med vårdpersonalens kunskap om patientens individuella behov och förutsättningar.

Uthyrning och finanisiering

Vårt samhälle genomgår just nu en stor demografisk förändring där allt fler individer blir äldre.⁶ Samhällets begränsade resurser ska därmed räcka till fler individer och samhället har ansvar för att använda sina tillgängliga resurser på så sätt att mesta möjliga hälsa tillkommer befolkningen.⁷ Hyra av madrasser bidrar till resurseffektivitet och god hälsoekonomi genom att erbjuda snabb och behovsanpassad tillgång till innovativa hjälpmedel när behovet uppstår.

Referenser

(1) Svensk standard SS 8760014:2017
(2) Socialdepartementet, 2010
(3) Socialstyrelsen, 2018
(4) SKR, 2014
(5) Vårdhandboken, 2020.
(6) SCB, Efter 60 En beskrivning av äldre i Sverige Demografiska rapporter 2022:2
(7) Hälsoekonomiska utvärderingar – Folkhälsomyndigheten. 2022.