Kostnaden för trycksår

Vad står vi inför?

Nästan en tiondel av alla vårdskador utgörs av trycksår (1). Socialstyrelsen har genomfört en beräkning i syfte att belysa de extra kostnaderna inom svensk slutenvård till följd av undvikbara trycksår, vilket innefattar kostnader i form av extra vårdtid och insatser. Räkneexemplet exkluderar kostnader för behandling av trycksår inom övriga delar av hälso-och sjukvården samt kommunal vård och omsorg. De totala kostnaderna för vård av trycksår i Sverige är således betydlig högre, då en stor del av vården och omsorgen för patienter med trycksår sker utanför den somatiska slutenvården.

Resultatet från beräkningen visar att trycksår leder till en förlängd vårdtid på omkring 50 000 dagar, varje år, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av vårddagarna inom somatisk specialistvård. Det innebär en kostnad på ungefär 450 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala kostnaden för sluten somatisk specialistvård.  

Det är viktigt att notera att en betydande del av dessa trycksår bedöms vara undvikbara inom svensk hälso-och sjukvård. De resurser som används för att behandla dessa undvikbara trycksår innebär en ineffektiv resursanvändning, vilket leder till försämrad vårdkvalitet, onödigt lidande för patienterna och högre kostnader för sjukvården (2) 

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att ta itu med problemet?

Läs mer i vår vision

References
(1) Trycksår – Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)  
(2) Socialstyrelsen, 2018. Bilaga 2: Vårddagskostnader för undvikbara trycksår – Ett räkneexempel. Hämtad från Socialstyrelsen 2023