Pulsating Mode™

Trycksår ur ett helhetsperspektiv

Globala trender formar vår framtid, och dessa förändringar har en stor påverkan på hälso-och sjukvårdssystemet över hela världen. Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas tredubblas från år 2020 till 2050(1), samtidigt som bristen på vårdpersonal ökar(2), och vård i hemmet blir allt vanligare.

De globala faktorerna är avgörande eftersom de kräver att våra lösningar har en mångsidig funktionalitet. Med hänsyn till den ökade efterfrågan inom framtidens hälso- och sjukvård är det av yttersta vikt att vi ser på trycksårsproblematiken ur ett helhetsperspektiv. Vårt mål är att förebygga och behandla trycksår, och samtidigt möjliggöra för vårdpersonal att ägna mer tid åt patientcentrerad vård. Vi strävar också efter att säkerställa en en hög nivå av patientsäkerhet för dem som får vård i hemmet.

Det är anledningen till varför vi har utvecklat Pulsating Mode™.

Ny innovation som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår

Behovet av innovativa lösningar har aldrig varit större, och efterfrågan på autonomi och teknologiska lösningar som kan stödja vårdspersonal samt öka deras effektivitet fortsätter att växa.

År 2009 påbörjade vi resan mot vår vision att förbättra situationen för de individer med hög risk för att utveckla trycksår. Vid den tiden pågick en diskussion om den huvudsakliga orsaken till att trycksår uppstår, också kallat ’etiologin’. Fram tills dess var ischemi allmänt känt som huvudorsaken till trycksår, vilket förenklat innebär en begränsning eller blockering av blodflödet.

Tidigare hade ischemi historiskt förklarats som den enda orsaken till utvecklingen av trycksår. Ny forskning visade dock att det fanns ytterligare en huvudorsak: direkt celldeformation.

Läs mer om Ischemi and Celldeformation

Care of Sweden employee

Patient in hospital

Bakgrunden till Pulsating Mode™

Denna nya insikt gjorde trycksårsproblematiken ännu mer komplex. Trots framsteg i förståelsen av varför trycksår uppstår har metoderna för att förebygga dem inte genomgått några betydande förändringar.

Svårigheten att avgöra om en individ löper risk att utveckla trycksår till följd av ischemi eller direkt celldeformation skapar mycket osäkerhet och risk för att inte få rätt behandling och hjälpmedel. Därför är det viktigt att lyfta blicken och fokusera på en komplett lösning som hanterar både minskad syretillförsel/minskat blodflöde (ischemi) och direkt celldeformation.

Care of Sweden påbörjade denna process redan 2009, och introducerade en innovativ metod som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår.

Betydelsen av forskning och klinisk evidens

Forskning och utveckling utgör en central del av vår verksamhet, och vi är stolta över vår strävan att säkerställa att våra lösningar uppfyller våra egna och marknadens krav. Vårt huvudsakliga fokus ligger på patientsäkerhet och att uppnå goda kliniska resultat i arbetet med att förebygga och behandla trycksår.

Vårt egenutvecklade Pulsating Mode™ genomgick omfattande klinisk forskning med målet att säkerställa systemets kliniska effekt och patientsäkerhet. Tillsammans med forskare från Ghent University i Belgien utförde vi en observationsstudie i en klinisk miljö.

Läs mer om klinisk evidens

Kliniskt bevisad effekt vid Ghent University

Studien omfattade 40 individer med hög risk att utveckla trycksår eller med redan befintliga trycksår. Dessa individer fick möjligheten att använda våra madrassystem utrustade med Pulsating Mode™.

Individer som ordineras denna typ av madrassystem är vanligtvis sköra och har svårt att ändra position i sängen. De befinner sig ofta i den senare eller palliativa fasen av livet, där fokus ligger på att förbättra livskvalitet, lindra smärta och skapa förutsättningar för en god natts sömn.

 

 

Resultatet från studien visade att majoriteten av individerna rapporterade att de upplevde minskad smärta eller fullständig smärtlindring. De upplevde även att systemet var både bekvämt och tyst. Som resultat förekom det inte några fall av nya trycksår, och nästan alla befintliga trycksår hade förbättrats eller läkt helt.

Läs mer om de primära resultaten från studien
References

(1) World Health Organization. (2021) Ageing and health. Retrieved October 23, 2023, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
(2) World Health Organization. (2023) Health workforce. Retrieved October 23, 2023, from https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
(3) Raepsaet, C., Zwaenepoel, E., Manderlier, B., Van Damme, N., Verhaeghe, S., Van Hecke, A., & Beeckman, D. (2021). A Fully Automated Pulsating Support System for Pressure Injury Prevention and Treatment in 10 Belgium Nursing Homes: An Observational Study. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 48(2), 115–123. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000746