Demografi

Hur kan vi bemöta en åldrande befolkning?

Den globala befolkningen åldras i en alarmerande takt, och denna demografiska förändring kommer att ha långtgående konsekvenser för samhället i stort. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer antalet personer över 80 år att tredubblas från 2020 till 2050. Denna statistik är inte bara en indikator på förbättrad livskvalitet och ökad förväntad livslängd, utan den signalerar också behovet av att anpassa våra samhällen och hälso- och sjukvårdssystem för att möta de unika behoven hos äldre vuxna.

Sverige är inget undantag från denna globala trend. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) förväntas antalet personer över 65 år öka betydligt fram till 2070, med en fördubbling av antalet personer över 80 år under samma period. Dessa siffror visar på den utmaning som väntar Sverige och många andra länder när det gäller att säkerställa adekvat vård och stöd för en åldrande befolkning.

Elderly man smiling

Äldre vuxna har ofta en komplex uppsättning hälsobehov som kräver specialiserad vård och omsorg. Kroniska sjukdomar, åldersrelaterade tillstånd och kognitiv nedgång är vanliga åkommor bland äldre. Detta innebär en betydande börda för hälso- och sjukvården, som behöver anpassa sig för att tillgodose den ökade efterfrågan på geriatrisk vård.

För att möta dessa utmaningar behöver vårdgivare och beslutsfattare utveckla strategier som säkerställer tillräcklig tillgång till vård av hög kvalitet för äldre vuxna. Detta kan inkludera att öka antalet geriatriska specialister och sjuksköterskor, samt att stärka samhällsbaserade tjänster som gör det möjligt för äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Förutom sjukvården måste samhället som helhet anpassa sig för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Det kan innebära att skapa åldersanpassade bostäder och infrastruktur, främja sociala aktiviteter och engagemang för äldre och främja en åldersvänlig arbetsmiljö som tillåter äldre vuxna att fortsätta arbeta om de så önskar.

En åldrande befolkning kan vara en tillgång för samhället om vi är beredda att anpassa oss och möta dess behov. Det kräver strategisk planering, investeringar i hälso- och sjukvården och samhällsomfattande åtgärder för att främja välbefinnande och självständighet bland äldre vuxna. Genom att förbereda oss på rätt sätt kan vi skapa en framtid där åldrandet blir en berikande och positiv upplevelse för alla.(1)

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Läs mer om samhällets utmaningar
Referenser

(1) SCB, Sveriges framtida befolkning 2021–2070, Demografiska rapporter 2021:1 . Hämtad 30 mars 2023, från https://www.scb.se/contentassets/c25319b4baa34f5d94b91edfe2034d6d/be0401_2021i70_br_be51br2101.pdf