Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

För oss på Care of Sweden är det viktigt att skydda miljön, förebygga föroreningar och bidra till en sund samhällsutveckling som gynnar både människa och natur.

 

Vi tillverkar medicinteknisk utrustning till vården och vår vision är att tillsammans med vården eliminera trycksår. Vi ser på hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv där vi arbetar in våra produkter och tjänsters livscykler i våra processer och aktiviteter, detta bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Genom vår väsentlighetsanalys identifierar vi risker och möjligheter som ger ett ramverk för att sätta hållbarhetsmål. Det ger oss möjlighet att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda.

 

Care of Sweden skall alltid beakta helhetsperspektivet (nytta – kostnad – påverkan) samt mäta den påverkan vår verksamhet och våra produkter skapar ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån nuläget skall strävan vara att löpande arbeta med förbättring.

 

Produkter och tjänster som levereras från Care of Sweden skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med de mänskliga rättigheterna enligt:

 

– ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

– FN:s barnkonvention, artikel 32

– det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet

– den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

– FNs konvention mot korruption

Care of Sweden skall uppfylla de bindande krav som ställs på vår organisation.