Trycksår

Vad är ett trycksår och hur uppstår dem?

Trycksår är en komplikation som orsakar stora problem för den individ som drabbas. Utöver det fysiska, känslomässiga och sociala lidandet som trycksår leder till är trycksår dessutom resurs- och kostnadskrävande för samhället (1)(2).

Tidigare var trycksår känt som liggsår men numera pratar vi om trycksår då skadorna uppkommer av tryck och inte primärt på grund av en liggande position. Trycksår räknas till en av de mest vanligt förekommande vårdskadorna. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010-659) SFS SFS 2021:739 definieras vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Genom systematiskt förbättringsarbete kan en stor andel trycksår förebyggas(3).

Läs mer om trycksårsetiologi

Nurses with patient in bed

Förbrukade madrasser kan skapa lidande och ökade kostnader

Syftet med en madrassinventering är att belysa statusen på madrassbeståndet, samt att skapa en handlingsplan om hur hanteringen av madrasser ska planeras. Genom att utföra en regelbunden madrassinventering kan du planera inköp och service för att verksamheten skall kunna planera sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Läs mer om madrassinventering

Att förebygga trycksår

Att förstå de bakomliggande orsakerna till att ett trycksår uppstår är en viktig del i att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en skada uppstår. Ett trycksår är en skada i huden eller underliggande vävnad som uppstår till följd av celldeformation och/eller ischemi.(1)(2)

Läs mer om prevention

Feet

Referenser

(1) Socialstyrelsen – Trycksår (2022) https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/ Hämtad 230426
(2) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019