Uthyrning och finansiering

Fördelar med att förebygga trycksår

Trycksår är en komplikation som orsakar stora problem för den individ som drabbas. Även närstående, vårdare och personal kan drabbas av de konsekvenser som uppstår till följd av trycksår. Utöver det fysiska, känslomässiga och sociala lidandet som trycksår leder till är trycksår dessutom resurs- och kostnadskrävande för samhället.¹²

Vårt samhälle genomgår just nu en stor demografisk förändring där allt fler individer blir äldre.³ Samhällets begränsade resurser ska därmed räcka till fler individer och samhället har ansvar för att använda sina tillgängliga resurser på så sätt att mesta möjliga hälsa tillkommer befolkningen. Hyra av madrasser bidrar till resurseffektivitet och god hälsoekonomi genom att erbjuda snabb och behovsanpassad tillgång till innovativa hjälpmedel när behovet uppstår.⁴

Att hyra madrasser kan ge följande:

  1. Tillgång till hjälpmedel i arbetet med att förebygga och behandla trycksår, när du behöver det.
  2. Du betalar endast för tiden när produkten faktiskt används.
  3. Alla reparations-, rengörings och rekonditioneringstjänster ingår i avtalet.
  4. Du behöver inte avsätta plats för förvaring av produkter när produkten inte används.

Att förebygga i stället för att behandla  

Nästan en tiondel av alla vårdskador är trycksår och bara i Sverige beräknas trycksår att kosta mer än 450 miljoner kronor varje år. Detta motsvararen förlängd vårdtid på cirka 50 000 dagar per år, eller cirka 0,9 procent av vårddagarna inom somatisk specialistvård.⁵

Vi hjälper dig med en beräkningsmodell 

Att investera i hjälpmedel för att förebygga trycksår kan löna sig. Här nedan hittar du en beräkningsmodell från en studie som genomförts på Centralsjukhuset i Kristianstad där förekomsten av trycksår minskade.

Ladda ner beräkningsmodellen

Hygieniskt säker

En hel och ren produkt är en förutsättning för att madrassen ska kunna användas som ett hjälpmedel till att minska antalet trycksår. En säker och standardiserad rengöringsprocess är dessutom en viktig del i att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner. Därför är service och rekonditionering inkluderat i vårt hyresbjudande. Madrassystemen ses över kontinuerligt och kan därmed upprätthålla en god hygienisk standard.

En trygg helhetslösning

Genom vårt hyreserbjudande möjliggör vi att din vårdenhet får snabb tillgång till en madrass som är hel och ren. Helhetslösningen inkluderar logistik, lagerhållning och installation av produkten. Vår produktexpertis kompletteras vid installation med vårdpersonalens kunskap om patientens individuella behov och förutsättningar.

Referenser

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
(2) Socialstyrelsen, Samlat stöd för patientsäkerhet, 2022
Hämtad 220610 https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/
(3) SCB, Efter 60 En beskrivning av äldre i Sverige Demografiska rapporter 2022:2
(6) Hälsoekonomiska utvärderingar – Folkhälsomyndigheten. 2022.
(5) Socialstyrelsen, Bilaga 2: Vårddagskostnader förundvikbara trycksår – ett räkneexempel
(6) Svensk standard SS 8760014:2017