Vårdrelaterade infektioner

Förebyggande åtgärder för att minska vårdrelaterade infektioner

och förbättra patientsäkerheten

Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett betydande hot mot sjukvårdssystem världen över. En nylig global rapport om infektionsförebyggande och kontroll från Världshälsoorganisationen (WHO) har avslöjat alarmerande resultat. VRI utgör en stor oro inom sjukvårdsinrättningar eftersom de kan leda till förlängda sjukhusvistelser, ökade vårdkostnader och i vissa fall till och med dödsfall.(1)

Individer med hög risk

En särskilt sårbar grupp för vårdrelaterade infektioner är patienter med trycksår. Dessa individer har komprometterad hud, vilket ger mikroorganismer en ingångspunkt för att invadera deras kroppar. Öppna sår gör dem mer mottagliga för infektioner som kan spridas genom direkt kontakt, förorenade ytor eller medicintekniska apparater.

Enligt en rapport från WHO påverkar vårdrelaterade infektioner miljontals människor globalt, och konsekvenserna kan vara förödande. Chockerande nog dör 24% av patienterna som drabbas av vårdrelaterad sepsis och 52,3% av dem som vårdas på intensivvårdsenheter på grund av dessa infektioner varje år. Vårdrelaterade infektioner kan orsakas av ett brett spektrum av patogener och kan spridas genom olika vägar, inklusive kontakt med förorenade ytor och medicintekniska apparater.(1)

Vårdrelaterade infektioner utgör drygt en tredjedel av alla vårdskador och närmare 65 000 drabbade patienter på svenska sjukhus årligen är det tydligt att dessa infektioner har en betydande ekonomisk och hälsomässig påverkan. Dessutom är kostnaden för en vårdrelaterad infektion genomsnittligt 107 000 kr. För att minska antalet vårdrelaterade infektioner och förbättra patientsäkerheten är det avgörande att fokusera på god hygien och implementera åtgärder som främjar en säker vårdmiljö.(3)

Insatser för att förebygga trycksår kan ha en positiv effekt på att minska vårdrelaterade infektioner genom att minska risken för komprometterad hudintegritet och minska behovet av invasiva medicinska procedurer som kan öka risken för infektion. Att prioritera förebyggande åtgärder kan minska både förekomsten av trycksår och därmed risken för vårdrelaterade infektioner.(2)

Förebyggande åtgärder

Folder healthcare

Vad står vi inför?

Globala trender formar världens framtid och dessa förändringar har en djupgående påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet över hela världen.

Läs mer

Referenser
(1)Socialstyrelsen. (2018). Bilaga 2: Vårddagskostnader för undvikbara trycksår – Ett räkneexempel.
(2) Socialstyrelsen. (2023). VRI – Vårdrelaterade infektioner. Hämtad 22 mars 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri–vardrelaterade-infektioner/
(3) Statistiska centralbyrån (2018). Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070. Hämtad 30 mars 2023, från https://www.scb.se/pressmeddelande/sa-vantas-sveriges-befolkning-vaxa-till-2070/
(4) Socialstyrelsen. (2022). Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Hämtad 22 mars 2023, från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-2-7759.pdf
(5) Socialstyrelsen. (2023). Trycksår. Hämtad 4 maj 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/
(6) World Health Organization. (2021) Ageing and health. Retrieved April 30, 2023, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
(7) World Health Organization. (2023) Health workforce. Retrieved April 31, 2023, from https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1