Vår Omvärld

Om oss / Vår Omvärld

Vad står vi inför?

Globala trender formar vår framtid, och dessa förändringar har en stor påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet över hela världen. Från demografiska förändringar till brist på sjukvårdspersonal omformar dessa faktorer vår värld och medför nya utmaningar för oss alla.

Föreställ dig en värld där den befolkningen lever längre och vi blir allt äldre(6). Denna demografiska förändring medför stora konsekvenser för hälso- och sjukvården och innebär en ökande efterfrågan på en minskande grupp av sjukvårdspersonal(7).

Det är en komplex och snabbt föränderlig situation, men en sak är säker: världen förändras och vi behöver vara förberedda.
Genom att förstå och anpassa oss till dessa faktorer kan vi vara med och bidra till att vårt hälso- och sjukvårdssystem är redo att möta framtidens utmaningar.

Trycksår som vårdskada

Trycksår är en skada som kan orsaka stort lidande för
den som drabbas samt stora kostnader för samhället(5).
Trycksår som vårdskada ger upphov till en förlängd
vårdtid på ca 50 000 dagar/år. Det motsvarar en
kostnad på cirka 450 000 000 kr/år(1).

Det positiva är att en stor andel av de trycksår som
uppkommer inom svensk hälso-och sjukvård bedöms
vara undvikbara(1).

Läs mer

Brist på vårdpersonal

Det råder brist på hälso-och sjukvårdspersonal över
hela världen. Bara inom Sveriges Regioner rapporteras
brist på personal inom minst hälften av
legitimationsyrkena(4).

På Care of Sweden arbetar vi för att utveckla
lösningar i syfte att möjliggöra för hälso-och
sjukvårdpersonal att fokusera på det som verkligen
betyder något; patienterna.

Läs mer

Åldrande befolkning

År 2070 förväntas 10,5% av Sveriges befolkning
vara 80 år eller äldre, detta innebär en dubblering
av personer över 80(3).

Med en åldrande befolkning kommer behovet av
kvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster fortsätta att öka.
Vi förstår utmaningarna som detta medför och vår
vision 'att tillsammans med vården eliminera trycksår'
är vårt bidrag till att bemöta dessa utmaningar.

 

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner utgör drygt en tredjedel
av alla vårdskador och drabbar närmre 65 000
patienter på svenska sjukhus varje år. En vårdrelaterad
infektion kostar i genomsnitt 107 000 kr. Genom att
arbeta för en god hygien och ökad patientsäkerhet kan
vårdrelaterade infektioner förebyggas(2).

 

Läs mer

Så hur jobbar vi för att kunna bemöta dessa problem

Referenser:

1. Socialstyrelsen. (2018). Bilaga 2: Vårddagskostnader för undvikbara trycksår - Ett räkneexempel.
2. Socialstyrelsen. (2023). VRI - Vårdrelaterade infektioner. Hämtad 22 mars 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri--vardrelaterade-infektioner/
3. Statistiska centralbyrån (2018). Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070. Hämtad 30 mars 2023, från https://www.scb.se/pressmeddelande/sa-vantas-sveriges-befolkning-vaxa-till-2070/
4. Socialstyrelsen. (2022). Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Hämtad 22 mars 2023, från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-2-7759.pdf
5. Socialstyrelsen. (2023). Trycksår. Hämtad 4 maj 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/
6. World Health Organization. (2021) Ageing and health. Retrieved April 30, 2023, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
7. World Health Organization. (2023) Health workforce. Retrieved April 31, 2023, from https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1