Vår Omvärld

Vad står vi inför?

Globala trender formar vår framtid, och dessa förändringar har en stor påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet över hela världen. Från demografiska förändringar till brist på sjukvårdspersonal omformar dessa faktorer vår värld och medför nya utmaningar för oss alla.

Föreställ dig en värld där den befolkningen lever längre och vi blir allt äldre(6). Denna demografiska förändring medför stora konsekvenser för hälso- och sjukvården och innebär en ökande efterfrågan på en minskande grupp av sjukvårdspersonal(7).

Det är en komplex och snabbt föränderlig situation, men en sak är säker: världen förändras och vi behöver vara förberedda.
Genom att förstå och anpassa oss till dessa faktorer kan vi vara med och bidra till att vårt hälso- och sjukvårdssystem är redo att möta framtidens utmaningar.

Trycksår som vårdskada

Trycksår är en skada som kan orsaka stort lidande för den som drabbas samt stora kostnader för samhället(5). Trycksår som vårdskada ger upphov till en förlängd vårdtid på ca 50 000 dagar/år. Det motsvarar en kostnad på cirka 450 000 000 kr/år(1).

Det positiva är att en stor andel av de trycksår som uppkommer inom svensk hälso-och sjukvård bedöms vara undvikbara(1).

Läs mer

Brist på vårdpersonal

Det råder brist på hälso-och sjukvårdspersonal över hela världen. Bara inom Sveriges Regioner rapporteras brist på personal inom minst hälften av legitimationsyrkena(4).

På Care of Sweden arbetar vi för att utveckla lösningar i syfte att möjliggöra för hälso-och sjukvårdpersonal att fokusera på det som verkligen betyder något; patienterna.

Läs mer

Åldrande befolkning

År 2070 förväntas 10,5% av Sveriges befolkning vara 80 år eller äldre, detta innebär en dubblering av personer över 80(3).

Med en åldrande befolkning kommer behovet av kvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster fortsätta att öka. Vi förstår utmaningarna som detta medför och vår vision att tillsammans med vården eliminera trycksår’ är vårt bidrag till att bemöta dessa utmaningar.

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner utgör drygt en tredjedel av alla vårdskador och drabbar närmre 65 000 patienter på svenska sjukhus varje år. En vårdrelaterad infektion kostar i genomsnitt 107 000 kr. Genom att arbeta för en god hygien och ökad patientsäkerhet kan vårdrelaterade infektioner förebyggas(2).

Läs mer

Referenser:
(1) Socialstyrelsen. (2018). Bilaga 2: Vårddagskostnader för undvikbara trycksår – Ett räkneexempel.
(2) Socialstyrelsen. (2023). VRI – Vårdrelaterade infektioner. Hämtad 22 mars 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri–vardrelaterade-infektioner/
(3) Statistiska centralbyrån (2018). Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070. Hämtad 30 mars 2023, från https://www.scb.se/pressmeddelande/sa-vantas-sveriges-befolkning-vaxa-till-2070/
(4)Socialstyrelsen. (2022). Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. Hämtad 22 mars 2023, från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-2-7759.pdf
(5)Socialstyrelsen. (2023). Trycksår. Hämtad 4 maj 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/
(6)World Health Organization. (2021) Ageing and health. Retrieved April 30, 2023, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
(7)World Health Organization. (2023) Health workforce. Retrieved April 31, 2023, from https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1