Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Care of Sweden AB är öppna med vilka data vi samlar in och i vilket syfte. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du kan känna dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Care of Sweden utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Denna policy gäller i alla sammanhang då du på något sätt är i kontakt med oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det svenskägda företaget Care of Sweden AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Care of Sweden AB
Box 146
514 33 Tranemo
Sverige
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556524–0578

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer.

Varför använder vi dina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att leverera de tjänster och produkter du har beställt från oss och för att hantera frågor och kundvård.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi hanterar personuppgifter i våra datasystem.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter delas inom Care of Sweden med behörighetsstyrning på olika nivåer.

Microsoft
Vi använder oss av Microsofts Officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag via ingångna avtal.

På vilken rättslig grund hanteras uppgifterna?

Som rättslig grund hänvisar vi till avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Care of Sweden för att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och på vilket sätt vi behandlar dina uppgifter.

Det kan förekomma att viss information inte lämnas ut på grund av bestämmelser i annan lagstiftning.

Rätt till registerutdrag

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Begäran sker per post eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan således inte skicka ett e-post. Märk brevet med ”Personuppgiftsutdrag”.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat format överförd till dig för att underlätta dataportabilitet.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina uppgifter rättade samt komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Care of Sweden med undantag av följande situationer:

 • du har ett pågående ärende hos oss,
 • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats,
 • du har en obetald skuld hos Care of Sweden, oberoende av betalningsmetod,
 • du har handlat en produkt hos oss och därmed faller inom medicintekniska direktivet där vi måste ha spårbarhet på produkten i minst 10 år,
 • om du har gjort ett köp sparar vi på dina uppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte och lagras i enlighet med bokföringslagen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att Care of Sweden begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Care of Swedens berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning.
 • Om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga måste Care of Sweden begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

 • Rätt att framföra klagan
  Om du anser att Care of Sweden behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta Kundservice gdpr@careofsweden.se
  Du har också rätt att lämna in klagomål direkt till Datainspektionen.
 • Rätt att göra invändning
  Du har i vissa fall rätt att invända till hantering av dina personuppgifter.
  Det gäller när dina personuppgifter används efter en intresseavvägning, dock inte om berättigade skäl väger tyngre än dina intressen.
  Du har alltid rätt att invända om uppgifterna används för direkt marknadsföring.
 • Skadestånd
  Om du har lidit skada av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Care of Swedens tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

Övrigt

Care of Sweden reserverar sig rätten att ändra/uppdatera policys. Den senaste versionen finns på vår Webbplats.

Om du har frågor om Care of Swedens policy är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen gdpr@careofsweden.se eller telefon 0771-106 600. Du kan också skriva till oss på adressen:

Care of Sweden AB, box 146, 514 23 Tranemo, Sverige

Ordermottagning

Varför använder vi dina uppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse till den e-postadress som har lämnats i samband med beställning eller till angiven kontaktperson.

Vi skickar information om avvikelser, som till exempel leveransförseningar. Sådan information lämnas via e-post eller via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har om dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post.

Vilken typ av personuppgifter lagrar vi?

Följande uppgifter lagras i vårt system:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Orderhistorik
 • Leveransinformation
 • Betalningshistorik
 • Referensnummer

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

När du handlar av oss registreras dina uppgifter i vårt affärssystem och kundsystem och delas inom Care of Sweden.

​Leverantör av installationer för hyrsystem
För att tillhandahålla installationerna använder vi underleverantörer och avtalspartners.
Ibland är det nödvändigt att vi lämnar eller får personuppgifter av dem för att tjänsten ska kunna utföras.

På vilken rättslig grund hanteras dina personuppgifter?

I samband med köp behandlas dina personuppgifter med avtal som rättslig grund.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Enligt Medicintekniska direktivet behöver vi lagra på information i 10 år. Syftet med lagringstiden är att kunna ha spårbarhet på produkten av säkerhetsskäl.

Kundvård

Varför använder vi dina uppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och
garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, telefon och personlig
kontakt.

Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Vilken typ av personuppgifter lagrar vi?

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Organisation/Företag
 • Arbetsroll/Befattning

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Samtliga ärenden hanteras i vårt kundsystem och delas inom Care of Sweden.

På vilken rättslig grund hanteras dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter baseras på avtal.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Företaget lagrar personuppgifter så länge du är kund hos oss och så länge vi behöver uppgifterna för att fullgöra vårt ansvar till dig som kund. I de fall då ärendet rör produkten kan vi behöva spara på dina personuppgifter i minst 10 år för att uppfylla annan lagstiftning.

Utveckling av digitala tjänster

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder uppgifter om kundbeteenden för att utveckla och förbättra våra digitala kanaler, utforma erbjudanden och för att åtgärda brister och öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser.

Vi använder oss av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och
webannonsering på andra webbplatser än careofsweden.se.

Vi samlar in dina personuppgifter när du till exempel prenumererar på vårt nyhetsbrev, begär nedladdning av dokument eller åtkomst till tjänster, skapar ett konto eller hyr våra produkter. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev anpassar vi innehållet i nyhetsbrevet till just dig.

Vilken typ av personuppgifter lagrar vi?

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Avdelning/enhet
 • Arbetsroll/Befattning
 • Användarbeteende
 • Din beställningshistorik

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter delas inom Care of Sweden i vårt kundsystem.
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska utveckla de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online.

På vilken rättslig grund behandlas dina uppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och service, bygger på intresseavvägning.

Hur länge sparar vi på dina uppgifter?

Vi sparar dina kontaktuppgifter tills du själv hör av dig till oss och vill bli bortplockad från vårt register. Prenumererar du på vårt nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig genom att trycka  på länken i utskicket.

Fullgörande av skyldigheter enligt lagkrav

Varför använder vi dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande patientsäkerhet och redovisning.

Vilken typ av personuppgifter lagrar vi?

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beställningshistorik
 • Referensnummer

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter delas inom Care of Sweden.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Lagringstider

Enligt lagkrav behöver vi lagra på information i minst 10 år. Syftet med lagringstiden är att kunna ha spårbarhet på produkterna av säkerhetsskäl.

Vi förhåller oss rätten att lagra uppgifter i enlighet med bokföringslagen.