Pulsating Mode™ – Resultat från Kliniska studien

Viktiga bidrag till utmaningar inom sjukvården

Sjukvården står inför betydande utmaningar till följd av en åldrande befolkning och begränsade vårdsresurser(1)(2). Detta ställer kvar på både ökad effektivitet och empati. För att kunna fortsätta erbjuda bästa möjliga vård till individer som löper risk att drabbas av trycksår, måste vi utöver att behandla deras medicinska tillstånd, även ta hänsyn till faktorer som påverkar deras välbefinnande och livskvalitet, såsom minskad smärta och förbättrad komfort.

Det är anledning till varför vi utvecklade Pulsating Mode™, en innovativ lösning som inte bara fungerar som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår, utan även adresserar faktorer bortom trycksåret.

Klinisk bevisad effekt vid Ghent University

På Care of Sweden prioriterar vi patientsäkerhet och klinisk effektivitet när det gäller att förebygga trycksår. Vår lösning Pulsating Mode™ genomgick omfattande klinisk forskning i samarbete med Ghent University i Belgien. Vår studie med 40 individer med hög risk-för trycksår visade att majoriteten upplevde minskad smärtintensitet eller fullständig smärtlindring när de använde våra madrassystem med Pulsating Mode™.

Slutsatsen var att madrassystemet uppfattades som bekvämt och tyst. Studien visade också goda resultat för Pulsating Mode™ som ett hjälpmedel vid förebyggande av trycksår, och nästan alla befintliga sår läkte(3).

”Komforten vid användning av systemet med
Pulsating Mode™ bedömdes som mycket bra.” (3)

Läs mer i vår kliniska studie

 

Läkning av trycksår
efter 30 dagar

Studien visade att trycksår kategori IV hade läkt
efter 30 dagar, detta att jämföra med snittet på 155 dagar.(3)

 

Upplevd minskad smärta

Majoriteten av individerna rapporterade
att de upplevde minskad smärta
eller fullständig smärtlindring.(3)

 

Mer tid för
patientfokuserad vård

Systemet krävde ingen ytterligare tid eller
ansträngning från vårdgivarna.(3)

 

Bidrar till förbättrad sömn

Kontrollenheten hade låg ljudnivå
och betraktades som tyst av deltagarna.(3)

Läkning av trycksår efter 30 dagar

Även om förebyggande vård alltid är av högsta prioritet, har Pulsating Mode™ visat god effektivitet som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Under studiens gång följdes läkningsprocessen upp dagligen, och efter 30 dagar hade nästan alla patienter med trycksår upplevt förbättring eller fullständig läkning(3).

Detta kan jämföras med det faktum att den förväntade läkningstiden för ett trycksår kategori III är 127 dagar, och ett trycksår av kategori IV har en förväntad läkningstid på 155 dagar(4).

Tiden för behandling av trycksår kan ha en betydande inverkan på hälsoekonomin. Att behandla en trycksår beräknas kosta upp till
8 763 SEK per dag(7). Att behandla ett trycksår under 30 dagar, jämfört med 127 dagar, skulle därför resultera i en utebliven kostnad på upp till 850 011 SEK enligt detta exempel, för enbart ett trycksår.

Dessutom kan det bidra till att minska den tid som vårdpersonal behöver ägna åt att behandla trycksår, vilket frigör resurser som kan användas mer effektivt inom vårdsystemet.(7)

Patient in hospital bed

Hospital care

Upplevd minskad smärta

För att erbjuda bästa möjliga vård till individer med hög risk för att utveckla trycksår, måste vi utöver att behandla deras medicinska tillstånd, även ta hänsyn till faktorer som påverkar deras välbefinnande och livskvalitet, såsom minskad smärta och förbättrad komfort.

Individer som löper hög risk att drabbas av trycksår är ofta sköra och har vanligtvis svårt att själva ändra position i sängen. De befinner sig ofta i den senare eller palliativa fasen av livet, där huvudfokus ligger på att förbättra livskvalitet, lindra smärta och säkerställa en god natts sömn.

Studien på vårt egenutvecklade Pulsating Mode™ rapporterade, från vårdgivare och familjemedlemmar, att boende klagade mindre på smärta och upplevdes vara mindre upprörda. Rapporterna om mindre smärta bekräftades av de boende som rapporterade smärtlindring när de låg på madrassen.(3)

 

”Studien visar på att majoriteten av
individerna rapporterade minskad smärta.”(3)

Mer tid för patientfokuserad vård

Att effektivisera användningen av resurser inom hälso-och sjukvården är avgörande för att ge sjukvårdspersonalen möjlighet att prioritera patientsäkerhet. Ett betydande resultat av detta tillvägagångssätt är ökad effektivitet och kvalitet, samt att sjukvårdspersonalens resurser kan riktas mot områden där de kan göra skillnad.

Vårt mål är att vårdpersonalen ska kunna fokusera på patientnära vård och kliniska beslut istället för att hantera tekniska inställningar, med ambitionen att förbättra patientsäkerheten.

 

”Systemet krävde ingen ytterligare tid
eller ansträngning från vårdgivarna.”(3)

Studien visade att system med Pulsating Mode™ inte kräver någon extra tid eller ansträngning från vårdgivarna. Detta eftersom trycket i luftcellerna kontinuerligt anpassades efter patientens vikt, längd och rörelser. Den minskade tidsåtgången för hantering av produkten kan ha bidragit till att öka vårdgivarnas nöjdhet med systemet.

Genom att integrera AI-drivna system blir tekniken inte bara kraftfull utan också individanpassad och enkel att använda. Det var detta vi strävade efter när vi integrerade AI tillsammans med Pulsating Mode™.

Pressure ulcer mattress

Elderly man smiling

Bidrar till förbättrad sömn och återhämtning

Sömn och en lugn omgivning är avgörande för återhämtning och välbefinnande. Det är under sömnfasen som kroppen återhämtar sig och celler byggs upp(5)(6).

Studien visade att kontrollenheten med Pulsating Mode™ genererade låga ljudnivåer och bedömdes som tyst. Detta kan ha bidragit till den förbättrade sömnen som de boende rapporterade.

För patienter som får möjlighet att sova ostört minskar även behovet av frekvent nattlig tillsyn från vårdpersonalen, vilket kan bidra till att personalen kan använda sina resurser på ett mer effektivt sätt.

Läs mer i vår kliniska studie

Pulsating Mode™

Läs mer om bakgrunden till Pulsating Mode™
och Care of Swedens historia av innovation.

Läs mer

Referenser

(1) World Health Organization. (2021) Ageing and health. Retrieved April 30, 2023, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
(2) World Health Organization. (2023) Health workforce. Retrieved April 31, 2023, from https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
(3) Raepsaet, C., Zwaenepoel, E., Manderlier, B., Van Damme, N., Verhaeghe, S., Van Hecke, A., & Beeckman, D. (2021). A Fully Automated Pulsating Support System for Pressure Injury Prevention and Treatment in 10 Belgium Nursing Homes: An Observational Study. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 48(2), 115–123. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000746
(4) Dealey, C., Posnett, J., & Walker, A. (2012). The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. Journal of wound care, 21(6), 261–266. https://doi.org/10.12968/jowc.2012.21.6.261
(5)  Hsu et al., ”Noise pollution in hospitals: Impacts on patients”, J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol 19, no 7, p301-309
(6) Johansson et al., ”The sound environment in an ICU patient room – a content analysis of sound levels and patient experiences”, Intensive and Critical Care Nursing Journal, Oct 2012, 28(5), p.269-279
(7) Socialstyrelsen, 2018. Appendix 2: Healthcare Costs for Preventable Pressure Ulcers – An Example Calculation. Retrieved from Socialstyrelsen 2023.