Ett globalt åtagande för säkrare vård
2023-09-05 Trycksår

Internationella patient­säkerhetsdagen 2023: Ett globalt åtagande för säkrare vård

Den 17 september initierar Världshälsoorganisationen (WHO), den årligen återkommande Patientsäkerhetsdagen. Denna dag samordnas för att öka medvetenheten om patientsäkerhet och främja åtgärder för att förbättra vårdens säkerhet över hela världen.

Vikten av patientsäkerhet

Varje år fokuserar denna dag på ett specifikt tema för att ta upp kritiska aspekter av patientsäkerhet, och i år är temat ”Patienten som medskapare för en säker vård.” Patientsäkerhet är en oerhört viktig aspekt inom sjukvården, då fel och förebyggbara skador kan ha förödande konsekvenser för individer och deras familjer.

Att involvera patienten i sin vård är en grundläggande förutsättning för en säker vård, menar WHO. Årets tema belyser den avgörande roll som patienter spelar i att skydda sin hälsa under medicinsk behandling. Patienten ska ses som del av teamet och att vården utformas och genomförs i samråd med patienten och närstående(1).

Ett delat ansvar

Internationella patientsäkerhetsdagen är en påminnelse om att patientsäkerhet är ett gemensamt ansvar. Den uppmanar vårdorganisationer, professioner, patienter och beslutsfattare att arbeta tillsammans för att skapa en säkrare vårdmiljö för alla. Genom att öka medvetenheten, främja bästa praxis och verka för rättvis tillgång till säker vård kan vi göra betydande framsteg i att minska medicinska fel och säkerställa att varje patient får den högkvalitativa, säkra vården de förtjänar.

Brister i patientsäkerhet kan få allvarliga konsekvenser

I Sverige uppnår vi goda medicinska resultat, men fortfarande uppstår skador i vården. Brister i patientsäkerheten har allvarliga konsekvenser, med ökat lidande för patienter och ökade kostnader som resultat. Trycksår utgör en betydande del av dessa skador, med drygt 10 procent av alla vårdskador i landet som följd(2). För att ingen ska behöva drabbas av en vårdskada krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården.

Vår mission – att minska onödigt lidande

På Care of Sweden har vår mission alltid varit att minska onödigt lidande, i vårt arbete mot en värld utan trycksår. Trycksår leder till extremt lidande för den som drabbas, och det är vår högsta prioritet att säkerställa, så långt det är möjligt, att dessa skador aldrig inträffar. Därför är det av stor betydelse för oss att lyfta denna viktiga dag för att ge vårt stöd, med målet att öka medvetenheten om den avgörande betydelsen av patientsäkerhet.

Du kan läsa mer om Patientsäkerhetsdagen på Socialstyrelsen webbplats.                                                                                                                   Läs mer om vår innovativa teknologi                                                                                          

Referenser:

(1) Internationella patientsäkerhetsdagen – Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)
(2) Trycksår – Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)