Svensk innovationskraft förebygger trycksår i sjukvården och hemmet
2023-03-06

Svensk innovationskraft förebygger trycksår i sjukvården och hemmet 

Förekomsten av trycksår inom vården är ett av Socialstyrelsens mått på vårdkvalitet. Att förebygga och behandla trycksår handlar om att minska lidande för patienten och att minska kostnader för undvikbara vårdskador. Care of Sweden är ett företag vars vision är att i nära samverkan med sjukvården eliminera trycksår. 

Befolkningen blir äldre och behovet av vård hemma och på sjukhus ökar. Medicinska innovationer är en nödvändighet för att vårdpersonal fortsättningsvis ska kunna fokusera på att ge god omvårdnad. Care of Swedens egenutvecklade system, trycksårsförebyggande hjälpmedel med Pulserande läge, har vid flera studier visat goda resultat i både effekt och komfort. Systemet är en AI-baserad plattform och kan användas som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår, vilket kan få stor betydelse för vårdkvalitet och hälsoekonomi. 

Trycksårsförebyggande madrasser med syfte att öka vårdkvaliteten

– Mångårig utveckling i samverkan med universitet och sjukvård har resulterat i ett system som i en klinisk studie upplevdes som tyst, bekvämt och stabilt, av både patient och vårdpersonal. Detta är viktigt kopplat till sömn, återhämtning och komfort. Systemet innehåller ett stort antal sensorer som kontinuerligt justerar patientens kontaktyta mot madrassen baserat på patientens vikt, längd och position i sängen. Med hjälp av AI kan systemet detektera eventuella förändringar, exempelvis när patienten ändrar position, och justera kontaktytan mot patienten utan behov av manuellt handhavande, säger Karl Bülow, vd på Care of Sweden. 

Goda kliniska resultat

Care of Swedens Pulserande läge har undersökts av forskare vid Universitetet i Ghent1. Studien undersöker trycksårsincidensen vid användning av det Pulserande läget i syfte att påvisa produktens effekt vid de primära orsakerna till trycksår. Studien utfördes på tio äldreboenden i Belgien och kunde vid uppföljning efter 30 dagar visa på läkning av befintliga trycksår (kategori III och IV). Detta kan ställas i förhållande till att den förväntade läkningstiden för ett trycksår (kategori IV) är 155 dagar2. 

Ett trycksår är en skada på huden och/eller underliggande vävnad. Skadan uppstår när närings- och syretillförseln försämras på grund av ett tryck, eller tryck i kombination med att huden förskjuts mot den underliggande vävnaden. Förenklat orsakas trycksår av två faktorer: ett ihållande tryck som resulterar i dålig blodcirkulation, vilket leder till syrebrist i vävnaden (ischemi), eller att cellerna deformeras (celldeformation). 

–Traditionellt används en funktion för att förebygga ischemi och en annan för att förebygga celldeformation. Vårt AI-baserade system är utvecklat i syfte att adressera båda dessa faktorer. Genom studier i Southampton3 med ledande forskare inom området har vi säkerställt produktens funktion avseende införsel av syre och utförsel av Co2 och slaggprodukter från kroppens vävnader, vilket är viktiga aspekter för sårläkning. Det ger fördelar för såväl sjukvården som samhället och självklart även för individen i form av minskat lidande, säger Karl Bülow. 

Trycksår – en vårdskada

SKR:s mätning för 2022 visar att 14 procent av patienterna som vårdats i svenska kommuner och regioner hade trycksår. Patienter med trycksår behöver i genomsnitt 15,5 fler vårddagar än patienter utan trycksår, enligt en brittisk studie från 20174En stor andel av de trycksår som uppkommer inom svensk hälso- och sjukvård bedöms vara undvikbara. 

 

Referenser:

  1. Raepsaet, C., Zwaenepoel, E., Manderlier, B., Van Damme, N., Verhaeghe, S., Van Hecke, A., & Beeckman, D. (2021). A Fully Automated Pulsating Support System for Pressure Injury Prevention and Treatment in 10 Belgium Nursing Homes: An Observational Study. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 48(2), 115–123. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000746 
  2. Dealey, C., Posnett, J., & Walker, A. (2012). The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. Journal of wound care, 21(6), 261–266. https://doi.org/10.12968/jowc.2012.21.6.261 
  3. Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Report from University of Southampton, 2018.  
  4. Hauck KD, WS, Vincent C, Smith PC. Healthy Life-Years Lost and Excess Bed-Days Due to 6 Patient Safety Incidents: Empirical Evidence From English Hospitals. Medical Care. 2017:125-30.