Svenskutvecklad AI-lösning förebygger trycksår
2022-03-02 Innovation

Care of Sweden förebygger trycksår med hjälp av AI-lösning

När allt fler blir allt äldre ökar behovet av vård hemma och på sjukhus i hela världen. Care of Swedens AI-lösning, som används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår, kan få stor betydelse för vårdkvalitet och hälsoekonomi. Nu söker företaget strategiska partners för att fullt ut ta vara på möjligheterna.

Lars-Inge Magnusson (RnD Manager) & Karl Bülow (VD)

– Med hjälp av maskininlärning har vi utvecklat en plattform baserad på AI-teknologi som kan bidra med att förhindra tryckskador och även användas som hjälpmedel vid behandling av trycksår. Vi arbetar med en styrenhet som kan hantera olika typer av luftväxlande madrasser för att kunna erbjuda produkter som passar från hemmiljö till sjukhusvård. Flexibiliteten med en enhet som detekterar vilken madrass förskrivaren valt ger bara det fördelar i hanteringen säger Karl Bülow, VD på Care of Sweden som i mer än 20 år utvecklat och levererat medicintekniska hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår.

15,5 fler vårddagar med trycksår

Förekomsten av trycksår inom vården är ett av Socialstyrelsens fastställda mått på vårdkvalitet, och följs upp på alla svenska sjukhus två gånger per år. Att förebygga och behandla trycksår handlar dels om att minska lidande för patienterna, dels om att minska kostnader för undvikbara vårdskador. Patienter med trycksår behöver i genomsnitt 15,5 fler vårddagar än patienter utan trycksår, enligt en brittisk studie från 2017.⁽¹⁾

Mycket förenklat orsakas trycksår av ett ihållande tryck som resulterar i dålig blodcirkulation och som leder till att vävnaden inte får tillräckligt med syre. Trycksår kan även uppstå av att cellerna deformeras. Styrenheten i Care of Swedens egenutvecklade algoritm är utvecklad för att möta behovet vid båda dessa situationer.

– Vår lösning innehåller en stor mängd sensorer för att kontinuerligt justera madrassens inre tryck baserat på patientens vikt och position i sängen. Med sensorer och styrenheten är det redan idag möjligt att utläsa stor mängd data som bland annat kan validera funktion, men även användas för kommunikation av både tekniska funktioner såväl som patientnära data.

Utvärderad av ledande forskare

Care of Swedens AI-produkter har nyligen utvärderats av en grupp forskare vid universitetet i Gent. Studien påvisar produktens effekt vid de primära orsakerna till trycksår, ischemi och celldeformation.⁽²⁾

Genom att tänka bortom det traditionella har Care of Sweden öppnat för en utveckling kring arbetet med trycksår både i hemmiljö och på sjukhus. Nu vill Karl Bülow ta nästa steg mot en bättre vårdkvalitet.

– Vi ser flera kliniska spår som kan utvecklas ytterligare, till exempel inom rörelsedetektering kopplat till trycksårsprevention. Idag har vi fungerande prototyper avseende mjuk- och hårdvara för uppkopplade produkter, vägen framåt blir att hitta strategiska samarbetspartners för att ytterligare ta vara på och använda den data AI-funktionen genererar, säger Karl Bülow.

 

Referenser:

1) Hauck KD, WS, Vincent C, Smith PC. Healthy Life-Years Lost and Excess Bed-Days Due to 6 Patient Safety Incidents: Empirical Evidence From English Hospitals. Medical Care. 2017:125-30.
2) Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).