Vässa din kompetens med ny kunskap
2020-09-03 Trycksår

Vi ger dig verktygen för att lyckas!

Trots att nästan alla trycksår går att förebygga är det långt ifrån alla som upptäcks i tid – men relevant kunskap gör det lättare att komma tillrätta med trycksårsproblematiken. Kickstarta höstens omvårdnadsarbete med utbildningsmaterial från Care of Sweden, som vår unika handlingsplan för trycksår.

– Det är oerhört viktigt med kunskap. Därför behövs kontinuerlig fortbildning säger Anne Lindeborg, utbildnings- och kliniskt ansvarig sjuksköterska på Care of Sweden.

Enligt mätningar utförda 2019 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hade drygt 12 % av alla patienter i landstingen ett eller flera trycksår vid tidpunkten för mätningen. Mätningen visade också att dryga 9 % av dessa trycksår var sjukhusförvärvade, det vill säga vårdrelaterade.

– Med tanke på hur bra resurser vi har i Sverige borde vi vara ännu bättre på att förebygga trycksår, men kunskapsnivån är många gånger för låg, säger Anne.

 

Professionsinriktad utbildning

För att komma tillrätta med problematiken utvecklade Care of Sweden en handlingsplan för trycksår.

– Eftersom det skiljer mellan sjuksköterskors, undersköterskors, fysioterapeuters och arbetsterapeuters arbetsuppgifter har innehållet i handboken anpassats efter läsarnas olika yrkesbakgrunder, säger Anne Lindeborg.

 

”Många vet inte att en kvarstående rodnad klassas som trycksår”

Care of Swedens handlingsplan bygger på ämnet relevant riktlinjer och publicerad litteratur och behandlar bland annat riskfaktorer, riskbedömning, förebyggande åtgärder, kategorier och orsaker. Nutrition, lägesändringar och generella behandlingsmetoder ingår också.
Genom att öka kunskapen kring riskfaktorer och hur man förebygger trycksår kan många trycksår förebyggas – och det är inte bara äldre patienter som drabbas, utan patienterna finns i hela vårdkedjan.

– Många vet inte att en kvarstående rodnad klassas som trycksår och därför sätts åtgärder ofta in för sent, säger Anne.

 

Madrasser är hjälpmedel

– Men ingen madrass i världen förebygger och behandlar trycksår om inte jag som personal utför omvårdnaden. Våra madrasser ska alltid ses som ett hjälpmedel, både för att förebygga trycksår och vid behandling. Tyvärr finns det en övertro att bara det finns en luftväxlande madrass, så kommer den göra hela jobbet.

Därför är Anne noga med att poängtera att det traditionella omvårdnadsarbetet måste fortsätta.

– Det handlar om helheten, hela miljön runt patienten har stor betydelse.