Medarbetare

Hållbarhet / Så jobbar vi / Medarbetare

Personalen är företagets viktigaste resurs.

Därför skall vi driva ett företag där personalen trivs, mår bra och känner glädje.

God hälsa och välbefinnande

För att bibehålla en organisation med motiverade medarbetare som mår bra och har kul, krävs det att både kroppen och hjärnan är i god form såväl fysiskt som psykiskt. Det finns starka kopplingar mellan att må bra, regelbunden aktivitet och vistelse i dagsljus. För att uppmuntra aktiviteter som gynnar såväl kropp som hjärna erbjuder Care of Sweden friskvårdsbidrag till samtliga fastanställda som syftar till att användas på aktiviteter som på olika sätt kan gynna vårt välmående.

Medarbetarundersökning

För att mäta välmående bland personalen genomförs en löpande medarbetarundersökning där samtliga medarbetare varje vecka får svara på frågor om sitt välmående som sedan sammanställs med en temperatur för hur företaget mår. Mätningarna är ett viktigt verktyg för att kunna uppmärksamma eventuellt låga temperaturer och sätta in åtgärder för dessa.

Arbetsmiljö

Care of Sweden ska verka för en god arbetsmiljö samt vara en säker och attraktiv arbetsplats. För att förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar arbetar vi aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Detta innebär bland annat att vi arbetar inom ramen för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) samt Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).

Likabehandling och mångfald

En förutsättning för att fortsätta utvecklas i en positiv riktning är en flexibel organisation med motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare. Vi vill dra nytta av de olikheter som finns och tror på att mångfald skapar dynamik och utveckling.

Vår likabehandlingspolicy syftar till att alla medarbetare, arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal ska känna att de har lika värde. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller ålder. Vår likabehandlingspolicy syftar också till att säkerställa att ingen individ utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av ovan nämnda faktorer.

Jämställdhet

Vi tror på en jämställd verksamhet där vi främjar kompetens framför kön och där kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och i övrigt ha lika anställningsvillkor. Andelen kvinnor representerar företaget i större utsträckning än män vilket även gäller för ledande positioner. Genomgående för verksamheten är även en ung ålder där ca 30% av totalt ca 100 anställda är under 30 år.

Läs mer om hur vi jobbar: