Cirkulär vård

Hållbarhet / Så jobbar vi / Cirkulär vård

Med en allt åldrande befolkning ställs hälso- och sjukvården ständigt inför nya utmaningar. Vi vill hjälpa till att möta dessa utmaningar genom att vara resurseffektiva, förespråka förebyggande vård samt genom att förlänga livslängden på våra produkter utifrån ett cirkulärt förhållningssätt.

Rekonditionering och service

Madrasser som används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår klassas som medicinteknisk utrustning med en produktspecifik livslängd. Genom att utföra regelbunden service och rekonditionering går det att återanvända produkten inom dess avsedda livslängd istället för att den genast måste återvinnas. Detta bidrar också till den cirkulära vårdkedjan. 

Utöver att förlänga madrassens livslängd, bidrar rekonditionering och service även till en förhöjd hygienisk standard, vilket bidrar till att minska risken för infektionsspridning och därigenom uppnå en ökad patientsäkerhet. 

Läs mer om vår rekonditionering och service

Madrassinventering

Madrasser har en teknisk livslängd och när den tar slut bör den bytas ut för att inte riskera att påverka vårdtagaren negativt. Förbrukade eller trasiga madrasser och överdrag skapar en ökad risk för att infektioner kan uppstå, vilket kan vara en bidragande orsak till att trycksår uppstår.  

En regelbunden madrassinventering höjer den hygieniska standarden genom att man i ett tidigt skede kan kassera eller ersätta madrasser och överdrag som inte uppfyller kraven. 

Läs mer om madrassinventering

Hyrsystem 

Genom vårt hyreserbjudande möjliggör vi att vården har tillgång till sin produkt just när de behöver den. Vi erbjuder en helhetslösning inklusive logistik för att vårdgivare ska kunna koncentrera sig på det som är viktigt.  

Att hyra ut våra madrasser bidrar till att varje madrass används under hela sin livscykel – en viktig del i vårt cirkulära synsätt. Inkluderat i hyreserbjudandet är även service och rekonditionering vilket innebär att systemen ses över kontinuerligt och därmed alltid håller god hygienisk standard. 

Vid hyresavtalets slut skickas produkten tillbaka till vår rekonditionering där den genomgår full service för att åter placeras i vår hyresflotta för nästkommande hyreskund.  

Hälsoekonomi 

Studier visar att kostnaden för att behandla trycksår är betydligt högre än kostnaderna för att förebygga dem⁽¹⁾Med vår kunskap om förebyggande trycksårsarbete och bidrag till forskning och utveckling vill vi vara med och skapa möjligheter att möta framtidens behov inom vården. Denna kunskap jobbar vi med varje dag för att förmedla vidare till vårdkedjan såväl nationellt som internationellt. 

⁽¹⁾Socialstyrelsen, 2018

Läs mer om hur vi jobbar: