Våra riktlinjer / Miljöpolicy

Miljöpolicy

För oss på Care of Sweden är det viktigt att skydda miljön, förebygga föroreningar
och bidra till en sund samhällsutveckling som gynnar både människa och natur.

Vi tillverkar medicinteknisk utrustning till vården och vår vision är att tillsammans
med vården eliminera trycksår. Vi ser på miljöfrågor ur ett helhetsperspektiv där vi
arbetar in våra produkter och tjänsters livscykler i våra processer och aktiviteter,
detta bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi övervakar
våra miljöaspekter som tillsammans med en omvärldsbevakning ger ett ramverk
för att sätta miljömål. Det ger oss möjlighet att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Care of Sweden skall uppfylla de bindande krav som ställs på vår organisation.