Brist på vårdpersonal

Hur kan vi bemöta bristen på personal inom vården?

Bristen på vårdpersonal i Sverige är en allvarlig och växande utmaning inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens rapport från 2022 om bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal ger en inblick i problemet och dess konsekvenser(1).

Globala trender och demografiska förändringar har skapat en situation där befolkningen lever längre och blir äldre. Detta medför en ökande efterfrågan på vårdtjänster, samtidigt som antalet tillgänglig sjukvårdspersonal minskar.

Enligt rapporten uppger 15 av 21 regioner i Sverige att de har en brist på personal inom hälften av legitimationsyrkena. Bristen är särskilt allvarlig inom områden som barnmorskor, grundutbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens. Dessa yrkesgrupper saknas i samtliga 21 regioner, vilket skapar en akut situation för hälso- och sjukvården i landet(1).

En av de mest påtagliga konsekvenserna av bristen på vårdpersonal är att det blir svårare att erbjuda högkvalitativ vård till patienterna. När sjukvårdsinrättningar inte har tillräckligt med personal blir det svårt att tillgodose patienternas behov på ett tillfredsställande sätt. Långa väntetider och minskad tillgänglighet blir vanligt förekommande, vilket kan leda till försämrad vårdkvalitet och en risk för patientsäkerheten.

Teknik och innovation kan spela en viktig roll i att bemöta bristen på vårdpersonal. Att implementera medicintekniska lösningar kan vara ett sätt att effektivisera arbetet inom vården. Det är dock viktigt att komma ihåg att teknologin inte kan ersätta mänsklig interaktion och vård. Istället kan teknologin fungera som en resurs för att underlätta för vårdpersonalen att fokusera mer på direkt patientvård istället för administrativt arbete. Teknologin bör ses som ett komplement till den befintliga vården och användas på ett sätt som är säkert, användarvänligt och i linje med patienternas behov och integritet.

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att ta itu med problemet?

Läs mer om hur vi jobbar

Vad står vi inför?

Vad står vi inför?

Globala trender formar världens framtid och dessa förändringar har en djupgående påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet över hela världen.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder bästa möjliga service och support. Till din hjälp har vi därför ett mycket kompetent team för att kunna erbjuda dig just detta. Nedan hittar du dina kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Referenser:
1. Socialstyrelsen. (2022). Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård.