20 mars 2019

Modellen som kan bidra till minskat lidande

SKL:s rapport ”Patientsäkerhet lönar sig”, från 2013 visar på stora kostnader för skador inom slutenvården. Men vårdskador för också med sig ökat lidande för patienterna. I Care of Swedens och Nordic Health Economics rapport ”Trycksår i Sverige – kostnadskonsekvenser inom slutenvården” som publicerades hösten 2017 finns en modell som bryter ned kostnaderna till specifika vårdnivåer och medicinska specialistområden.

– I modellen tittar vi på hur mycket sjukvården kan spara genom att införa trycksårsförebyggande madrasser, dels på nationell nivå, dels på klinik- och avdelningsnivå, säger Annabelle Forsmark på Nordic Health Economics.
 Trycksår är ingen ny företeelse, faktum är att problemet uppmärksammades redan på 1500-talet, men fortfarande drabbas omkring 13 procent av patienterna, enligt SKL:s senaste punktprevalensmätning från 2017. Förebyggande åtgärder kan alltså hjälpa till att minska det lidande som ett trycksår innebär för den enskilda individen. Dessutom visar flera studier att förebyggande arbete ger lägre kostnader än behandling som ofta kräver längre vårdtider.

Tydliggör kostnadskonsekvenser

– I och med att modellen bryter ner kostnaderna för vårdskador till specifika vårdnivåer och väger in effekten
av förebyggande insatser i form av tryckutjämnande madrasser kan den användas som ett verktyg för att tydliggöra kostnadskonsekvenser i den egna verksamheten, fortsätter Annabelle och visar på ett exempel:
 Låt oss säga att vi har en kirurgiavdelning på ett länssjukhus med 20 platser. Idag ligger redan många sluten­vårdspatienter på en förebyggande, tryckutjämnande madrass, men inte alla. Enligt SKL:s mätning från 2017 ligger andelen på ungefär 80 procent, en ökning från
56 procent i första mätningen från 2011.
 – Modellen är skapad i Microsoft Excel, förklarar
Annabelle, och kostnader och effekter är uppdelade så
att inmatningsdata kan ändras för specifika sammanhang.
 På vår fiktiva avdelning ligger redan 16 patienter på förebyggande madrass. Efter att aktuella data matats in beräknar modellen kostnaden för att köpa in förebyggande tryckutjämnande madrasser, i vårt fall fyra stycken till en kostnad av 14.397 kronor. Samtidigt beräknar den hur mycket avdelningen kan spara, dels i ett ettårsperspektiv, dels i ett femårsperspektiv. I detta hypotetiska fall ligger den potentiella besparingen på över 400.000 kronor redan under första året och på drygt två miljoner i ett femårigt perspektiv.

Som en glödande eldgaffel

Det finns alltså ekonomiska incitament att låta alla pati­enter ligga på en förebyggande madrass. Men det finns också en human anledning, patientens lidande. Forskning visar att en patient som lever med trycksår upplever försämrad fysisk och psykisk hälsa med avseende på nedsatt rörlighet, nedstämdhet och smärta. Flera patienter beskriver att bara ett litet tryck mot såret gör fruktansvärt ont: ”Som om någon stack in en glödande eldgaffel”, lyder en upplevelse.

Stora besparingar att göra

I vårt exempel kan man alltså spara över två miljoner kronor på fem år genom att sätta in förebyggande madrasser på alla vårdplatser. Skulle alla slutenvårdavdelningar i hela landet följa exemplet blir den potentiella besparingen enorm, närmare 1,8 miljarder kronor under en femårsperiod.
 För att inte tala om det minskade lidandet hos de patienter som riskerar att drabbas av trycksår.

Är du beslutsfattare?

Läs fler blogginlägg