14 januari 2021

Lyckat projekt på Aleris

När vårdboendena Årstagården och Hasselparken i Uppsala drevs av Aleris Omsorg genomfördes ett projekt tillsammans med Care of Sweden för att visa vilka effekter förebyggande arbete kan ha på uppkomsten av trycksår.

Anna Jakobsson var vid tidpunkten för projektet verksamhetschef på Årstagården som vårdar demenssjuka medan Hasselparken är en omvårdnadsenhet.

– Vi började med att sjuksköterskan hos oss gjorde en bedömning av hudstatus för att se vilka risker det fanns för trycksår. Han använde Nortonskalan för att bedöma smärta och dessutom gjordes en sömnprofil på vårdtagarna över hela dygnet för att se hur mycket de sov och om de
sov lugnt eller oroligt. Vid projektets start i september 2015 befann sig sju personer i kategori 1 och två personer i kategori 2 på
boendena.

– Det var ett ganska litet underlag, men efter ett halvår hade bara en person trycksår i kategori 1 och ingen ikategori 2.

Fick göra självskattning

Innan madrasserna byttes ut genomförde Care of Sweden och personalen på respektive avdelning också en madrassinventering. Efter inventeringen byttes alla madrasser ut, totalt femtio stycken. Anna berättar vidare att all personal på de båda boendena fick utbildning inom bland annat trycksår, förebyggande åtgärder, bäddning av madrasserna, positionering samt hantering av inkontinensmaterial.

Totalt genomfördes sex utbildningstillfällen, fördelat på tre dagar.
– Först fick alla göra en självskattning och göra en bedömning av sina egna kunskaper.

Den här självskattningen gjordes också efter att projektet avslutats sex månader senare. Då konstaterade personalen att deras kunskaper ökat ganska mycket både vad gäller trycksår och inkontinens, medan bäddkunskaperna ökat lite mindre.

Ett lyckat projekt

Efter att det sex månader långa projektet avslutats fick alla de som ville behålla sina nya madrasser (det var bara en som ville ha tillbaka sin gamla, som tyckte att hen sov bättre på den).

– Sammanfattningsvis kan man säga att trycksåren minskade från fem till en person, att sömntimmarna höjdes och att personalens kompetens höjdes. Det var ett lyckat projekt, tyckte vi, avslutar Anna Jakobsson.

Denna artikel publicerades först i Care Magasin Nr 1, 2018

Läs mer: