12 februari 2020

Geriatriska avdelningen vann pris för nya trycksårsrutiner

Utbildning och ökat ansvar vände trenden

När den geriatriska avdelningen på Nyköpings lasarett genomförde en punktprevalensmätning i mars 2018 uppmättes en trycksårsfrekvens så hög som 64 %. Det blev uppstarten för ett helt nytt arbetssätt – som nu vinner kvalitetspris.

Den geriatriska avdelningen i Nyköping är specifikt inriktad mot akut geriatrik med 18 vårdplatser och en lång tradition av trycksårsförebyggande arbete. Däremot har dessa rutiner aldrig varit helt implementerade i det dagliga arbetet.
   För att vända trenden deltog personalen i trycksårsförebyggande utbildning och helt nya rutiner togs fram, vilket innebar att riskbedömning av hud- och sårstatus nu skulle genomföras inom fyra timmar för alla nyintagna patienter. 

Therese Hallberg jobbar som specialistundersköterska och har en tjänst som ligger utanför den fasta bemanningen. Hon fungerar som bollplank för kliniken, men även för andra enheter inom lasarettet. Varannan vecka genomför hon journalgranskningar där hon bland annat granskar tidsintervall, samt om och när patienterna riskbedömdes. 

Från 62 till 6 procent undvikbara trycksår

Enligt vårdenhetschef Marianne Walther har detta inneburit att undersköterskorna fått ett ökat ansvar och att alla förstår vikten av dokumentation. 

– Avdelningens systematiska arbetssätt har resulterat i att man gått från 62 till 6 procent undvikbara trycksår. Ett resultat som visar vilket fantastiskt arbete som personalen genomför, säger Marianne. 

Hon berättare vidare att en orsak till denna framgång är ledningens deltagande och att man fått tid till att bedriva arbetet. 

Efter varje PPM-mätning sammanställer Therese Hallberg resultatet så att personalen kan ta del av det och följa de uppsatta målen. Bedömningarna utförs sedan av undersköterskorna, som även ansvarar för omvårdnadsplatser och omvårdnadsåtgärder i samarbete med sjuksköterska, då avdelningen bedriver parvård.

– Vi har en bra personalgrupp med låg personalomsättning och för oss står patienten i centrum. Allt vi gör ska gynna våra patienter, säger Marianne och Therese instämmer.

Insatsen har nu belönats med Region Sörmlands kvalitetspris där den geriatriska avdelningen är en av sammanlagt tre enheter som tilldelas pris. Motiveringen löd:

"Ett målmedvetet och systematiskt arbete med att reducera förekomsten av trycksår, som har lett till klar förbättring med att minska undvikbara trycksår hos patienterna."

Läs mer: