Vanligaste frågorna om våra produkter

Vad är ångandning?

Med ångandning menas att hygientyget har en funktion som gör att det kan transportera ånga men inte släppa igenom luft. Hygientyget släpper genom vattenmolekyler (ånga) men inte t ex vattendroppar eller bakterier då de är alldeles för stora för att kunna tas sig genom tyget.

Våra hygienskydd har en ångandning motsvarande ca 500-600g/m2/24h.

Kan stödkilar användas ihop med CuroCell?

Ja. Till alla CuroCell-madrasser av bäddmadrasstyp kan kilarna placeras mellan undermadrass och CuroCell-madrass. De kan också placeras mellan lakan och CuroCell-madrass.

Till CuroCell 4 rekommenderar vi användning bara mellan lakan och madrass.

Kan Optimal 5zon BM, Optimal Solett BM, fibermadrass användas som underliggare till CuroCell madrass/bäddmadrass?

Nej, dessa har för dålig bärighet. Vi rekommenderar en underliggare på 6 cm, Prima 6. Eller att den placerar direkt på standardmadrass alternativt resårkärna, beroende på om grindar eller ej ska användas och hur hög bäddhöjden blir.

Rekommenderat mått från grind till bäddyta är 22 cm.

Måste grindar användas när CuroCell används?

Nej, behovet av grindar ska alltid bedömas av ansvarig. Beslut om sänggrind ska regelbundet utvärderas och omprövas. Hänsyn tas till riskanalys, sängens höjd och bäddhöjd.

Detta har inget att göra med madrassens funktion.

Varför är kuberna på Optimal 5zon och Optimal 5zon BM skurna i olika storlek?

Madrassen är utrustad med mindre kuber för skuldror och hälar för att få en bättre insjunkning för lättare kroppsdelar och större kuber under sacrum där tyngden är som störst. Kuberna är rörliga i alla riktningar för att minimera tryck, skjuv och friktion.

Vad gör jag när lakanet glider på madrassen?

Madrassöverdragets yta har en avvägd trög/glatt yta. Ett för trögt material gör att man ”fastnar” ett för ”glatt” att man riskerar glida av madrassen. Nya överdrag som kan uppfattas som extra hala mattas av en del vid användning.

Lakan som inte är tillräckligt breda/långa kan medföra svårighet att ”bädda runt” en madrass och gör att de inte ligger på plats. Om madrassen är försedd med Evac-överdrag kan handtagen upptill användas till att ”fixera” lakanet, man trär helt enkelt lakanet genom handtagen. Detta gör att glidrisken minskar om t ex sängens huvudända höjs.

För hemmabruk kan lakan med resårkant rekommenderas.

Kan CuroCell 4 användas ihop med resårkärna?

Nej, det rekommenderar vi inte. Det går inte att sätta fast madrassen och då finns risk att den glider. Det blir dessutom för högt och svårt ta sig i och ur sängen. Madrassen ska läggas direkt på sängbotten.

Har Optimal 5zon BM samma funktion som en komplett Optimal 5zon?

Ja, under förutsättning att underliggande madrass/resårkärna är ok. Rekommenderas förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling t.o.m kategori 2. Brukarvikt är upp till 130 kg.

Påverkas funktionen i Optimal 5zon vid byte av överdrag till quilt?

Risken med ett quiltat överdrag är att det förtar en del av kubernas rörlighet. Med ett hygienöverdrag bevaras rörligheten bättre och överdragets elasticitet tillsammans med skummets utformning minskar riskerna för tryck skjuv och friktion.

Oftast fungerar kombinationen 5zon/quilt bra, men vissa diagnoser kan skapa problem både med eller utan quilt.

Kan man evakuera på/med en CuroCell 4?

CC4 har ingen inbyggd evakueringsfunktion Vid all användning ihop med evakueringslakan är det ansvarig personal som ska säkerställa att en evakuering kan ske på ett säkert sätt.

Användning av evakueringslakan tar bort möjligheten att spänna fast madrassen i sängens rörliga delar och kan skapa problem som att madrassen inte ligger stilla i sängen. Spänns ändå madrassen fast uppstår problem vid en eventuell evakuering. Risken är stor att patienten skadas om systemet töms på luft.

Flesta avdelningar har idag en s.k sluss, brandcell dit sängen kan köras.

Vad är max brukarvikt på evakueringslakan?

Madrassens maximala brukarvikt är också maxgränsen för evakueringslakanet.

Kan pumparna till CuroCell ”läggas” på golvet?

Vi rekommenderar inte att pumparna läggs på golvet då risken ökar för tryckförändringar. Pumparna ska placeras hängande, eller ställas på plant underlag.

Kan CuroCell 3 placeras ovanpå resårkärna?

Ja, beroende på säng och höjd på resårbotten. De flesta är inte högre än att resårbanden räcker till, kan också vara så att sängen har en utformning som gör att man kan fästa i sängens delar.

Den som installerar systemet bör säkerställa att madrassen ligger rätt. Hänsyn måste också tas till brukares rörlighet, hjälp i och ur säng? eventuellt kan man behöva lägga ett halkskydd (mattgaller) mellan resårkärnan och CuroCell 3.

Kan skum bli vått/illaluktande trots hygienöverdrag?

Ja, i särskilda fall detta kan uppstå. Skum har en förmåga att dra till sig lukter och om så är fället bör man kassera skumkärnan.

Man bör också kontrollera överdraget så att inte mikrosmå hål finns.

Kan CuroCell 4 användas ihop med sträckbehandling?

Vi avråder från detta. Kälken kan eventuellt förflyttas i samband med växlingarna och orsaka patienten ökad smärta samt felläge. Det finns också stor risk att kälken skadar cellerna.

Vilka cellhöjder har CuroCell 3 och CuroCell 4?

CuroCell 3: 13 cm
CuroCell 4: 20 cm

Kan växeltrycksmadrasser användas till ryggskadade personer?

Ja, det finns inga kontraindikationer på att använda växeltryck. Skulle detta ändå visa sig vara fallet är det ordinerande operatör på aktuell avdelning som ska utfärda dessa indikationer.

Kan madrass med pump användas när brukaren har syrgas?

Ja, finns inga restriktioner för detta. Madrasser med pumpar används i stor utsträckning både på sjukhus och i annan vårdmiljö samtidigt som syrgasbehandling pågår och ger ingen påverkan.

Detta gäller både syrgaskoncentrator i hemmet (syrgas 90-95%) eller på sjukhus (100% ren syrgas).

Kan CuroCell användas till patienter med ödem?

Ja, inga kontraindikationer finns. Som för alla andra måste man prova. Om patienten har skör hud och lätt samlar på sig vätska (ödem) kan tryck från cellerna skapa ökad känslighet för patienten. Kan vara skillnad på att använda CuroCell 3 eller CuroCell 4 då CuroCell 4 ger ett lägre tryck mot huden och har fler celler.

ALLA! madrasser kan i detta läge ge synliga tryck på patientens hud.

Skall fixeringsdetaljen till däverten fästas i sängen?

Längst fram på fixeringsdetaljen (tillbehör) finns ett hål. Det har dock ingen funktion och är inte avsett för att fästa däverten i sängen. Hålet finns där enbart av produktionstekniskt skäl.